REGULAMIN CENTRUM HANDLOWEGO „ALFA”

W trosce o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie Klientów Centrum, uprzejmie prosimy o przestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, który obowiązuje na terenie całego Centrum Handlowego – „ALFA” w Białymstoku, zwanego dalej Centrum.

 • Z Centrum można korzystać tylko w godzinach jego otwarcia wskazanych na wejściach, oraz na stronie internetowej: www.alfacentrum.com.pl
 • Wejście na teren Centrum oznacza zgodę na wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu.
 • Za bezpieczeństwo małoletnich znajdujących się na terenie Centrum odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
 • Jakakolwiek działalność handlowa, marketingowa, promocyjna, charytatywna, rozrywkowa bez zgody Administracji Centrum jest zabroniona. Właściciel Centrum jest uprawniony do żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Centrum, od podmiotów prowadzących powyższą działalność bez zgody Administracji Centrum.
 • Zabrania się wchodzenia na teren Centrum z rzeczami, materiałami, substancjami itp., mogącymi stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub których posiadanie jest zabronione przepisami prawa.
 • Zabrania się używania na terenie Centrum jakichkolwiek rzeczy i przedmiotów, których użycie powoduje powstanie źródła ognia, dymu lub pary itp. (np. zapałki, zapalniczki, świeczki, elektroniczne papierosy, race)
 • Zabrania się palenia wszelkiego rodzaju wyrobów tytoniowych i spożywania napojów alkoholowych, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
 • Zabrania się hałasowania, biegania, gry w piłkę, jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, butorolkach, hulajnogach, rowerach, segwayach,smart balance boardach, samochodzikach zdalnie sterowanych za wyjątkiem samochodów dostępnych na terenie Centrum.
 • Zabrania się przebywania na terenie Centrum osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu, będącym pod wpływem środków odurzających oraz osobom zachowującym się niezgodnie z prawem lub których zachowanie jest uciążliwe dla klientów Centrum.
 • Zabrania się wchodzenia do części nie przeznaczonych dla ogólnego użytku (pomieszczenia techniczne, zaplecza itp.) oraz w miejsca wygrodzone lub oznaczone zakazem wstępu (scena, wystawy, ekspozycje itp.).
 • Zabrania się przesiadywania w strefie foodcourt osobom nie korzystającym z usług lokali gastronomicznych.
 • Zabrania się w strefie foodcourt granie we wszelkiego rodzaju gry towarzyskie (karty, kości itp.)
 • Fotografowanie i filmowanie obiektu (lub jego części) bez zgody Administracji Centrum jest zabronione.
 • Psy można wprowadzać do Centrum Handlowego Alfa jedynie na smyczy i w kagańcu. W przypadku pozostawienia nieczystości przez psa, właściciel jest zobowiązany do ich usunięcia.

Osoby odwiedzające Centrum Handlowe proszone są o respektowanie poleceń służby ochrony Centrum Handlowego. Wszystkich odwiedzających uprzejmie prosimy o stosowanie się do postanowień Regulaminu oraz innych zaleceń porządkowych Dyrekcji Centrum Handlowego i jej współpracowników. Naruszenie Regulaminu bądź zaleceń, o których mowa, pociągnie za sobą podjęcie przez służbę ochrony Centrum Handlowego odpowiednich działań. Przebywanie na terenie Centrum po zażądaniu opuszczenia Centrum przez jego Dyrekcję lub pełnomocników może być ścigane karnie.

Dyrekcja Centrum

Klauzula informacyjna,  związana z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zwana dalej RODO.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na terenie CH ALFA (dalej: „C.H.”), działa system monitoringu wizyjnego, który rejestruje obraz mogący stanowić dane osobowe. Administratorem danych osobowych osób odwiedzających C.H. zbieranych w ramach monitoringu wizyjnego, jest: Białystok Property Sp. z o.o. z  z siedzibą w Warszawie , ul. Piękna 18 (00-549 Warszawa) (dalej: „Administrator”). Dane osobowe są przetwarzane w celu monitorowania zdarzeń i ruchu osób oraz pojazdów na terenie C.H.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających C.H., by zapewnić bezpieczeństwo na terenie C.H. oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. 

Dane osobowe są przetwarzane przez okres do 14 dni, a w przypadku zarejestrowania zdarzeń wymagających dochodzenia roszczeń – do końca upływu okresu przedawnienia tych roszczeń.

Administrator informuje, że osoby, których dane dotyczą mają prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, przenoszenia, jak też prawo do ograniczenia przetwarzania.

Administrator informuje ponadto, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.

Dane kontaktowe do Administratora, służące w szczególności do zgłaszania żądań w zakresie realizacji jej praw określonych w niniejszej klauzuli powyżej: Administrator  Dyrekcja Centrum Handlowego Alfa w Białymstoku, e-mail: alfa@apsysgroup.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wejścia/wjazdu na teren C.H. 

Administrator może udostępniać dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego swoim dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dostawcom usług IT lub firmom ochroniarskim. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy Administrator.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.